Giới thiệu giải pháp giới lượt người vào trong 1 khu vực ZKTeco