Hướng dẫn

Camera IP đo thân nhiệt

https://www.youtube.com/watch?v=iwlgWG9GLOg&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=fkQINyRlJVw&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=Pzjxe7K6tSI&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=L6iWZjEFI4A&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch …